Nerviranje nikome nije pomoglo. Onaj koji štedi svoje živce, štedi i živce drugih. Od pristojne količine ušteđenih živaca može se sačiniti jedna harmonija ili dve manje harmonije. Ja lično volim jednu konkretnu harmoniju.


nerviranje-nikome-nije-pomoglo-onaj-koji-tedi-svoje-ivce-tedi-i-ivce-drugih-od-pristojne-koliine-uteenih-ivaca-moe-se-initi-jedna-harmonija-ili-dve
johan sebastian bahnerviranjenikomenijepomogloonajkojitedisvoježivceživcedrugihodpristojnekoličineuteđenihživacamožesesačinitijednaharmonijailidvemanjeharmonijejaličnovolimjednukonkretnuharmonijunerviranje nikomenikome nijenije pomogloonaj kojikoji štedištedi svojesvoje živceštedi ii živceživce drugihod pristojnepristojne količinekoličine ušteđenihušteđenih živacaživaca možemože sese sačinitisačiniti jednajedna harmonijaharmonija iliili dvedve manjemanje harmonijeja ličnolično volimvolim jednujednu konkretnukonkretnu harmonijunerviranje nikome nijenikome nije pomogloonaj koji štedikoji štedi svoještedi svoje živceštedi i živcei živce drugihod pristojne količinepristojne količine ušteđenihkoličine ušteđenih živacaušteđenih živaca možeživaca može semože se sačinitise sačiniti jednasačiniti jedna harmonijajedna harmonija iliharmonija ili dveili dve manjedve manje harmonijeja lično volimlično volim jednuvolim jednu konkretnujednu konkretnu harmoniju

Ili te uvrijedio moćniji ili slabiji; ako te uvrijedio slabiji, štedi njega, ako je moćniji štedi sebe. -Latinske poslovice
ili-te-uvrijedio-moniji-ili-slabiji-ako-te-uvrijedio-slabiji-tedi-njega-ako-moniji-tedi-sebe
Obrazovanje je sposobnost slušanja gotovo svega a da ne izgubite živce ili samopouzdanje. -Robert Frost
obrazovanje-sposobnost-sluanja-gotovo-svega-a-da-ne-izgubite-ivce-ili-samopouzdanje
Kako iskrenost može biti uslov za prijateljstvo. Ukus istine po svaku cijenu je strast koja ništa ne štedi. -Albert Kami
kako-iskrenost-moe-biti-uslov-za-prijateljstvo-ukus-istine-po-svaku-cijenu-strast-koja-ne-tedi
Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih. -Momo Kapor
ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih