Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt.


nesigurna-i-nepoznata-ina-ivota-onih-koji-su-podlo-smrti-ivot-teak-i-kratak-bremenit-patnjom-ne-postoji-nain-da-oni-koji-su-roeni-izbegnu-smrt
budanesigurnanepoznatadužinaživotaonihkojisupodložnismrtiŽivottežakkratakbremenitpatnjomnepostojinačindaonirođeniizbegnusmrtnesigurna jei nepoznatanepoznata dužinadužina životaživota onihonih kojikoji susu podložnipodložni smrtiŽivot jeje težaktežak ii kratakbremenit patnjomne postojipostoji načinnačin dada onioni kojikoji susu rođenirođeni izbegnuizbegnu smrtnesigurna je ije i nepoznatai nepoznata dužinanepoznata dužina životadužina života onihživota onih kojionih koji sukoji su podložnisu podložni smrtiŽivot je težakje težak itežak i kratakne postoji načinpostoji način danačin da onida oni kojioni koji sukoji su rođenisu rođeni izbegnurođeni izbegnu smrt

Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-sjeanje-na-valjano-upotrebljen-ivot-vjeno
Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-seanje-na-dobroupotrebljen-ivot-veno
Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije. -Fridrih Niče
najsigurniji-nain-da-pokvarite-mladog-ovjeka-da-ga-nauite-da-vie-cijeni-one-koji-misle-isto-od-onih-koji-misle-drugaije
Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba