Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.


neu-da-joj-pomognem-neka-se-otkrije-sama-to-i-smisao-ove-igre-u-kojoj-se-uspostavlja-na-odnos-pomalo-sam-nadmoan-jer-vidim-da-se-ne-brani-ali-osjeam
meša selimovićnećudajojpomognemnekaseotkrijesamatosmisaooveigrekojojuspostavljanaodnospomalosamnadmoćanjervidimnebranialiosjećamnijeslučajnostalanamojputnetoćedesitimeđunamaČinimiznamoonajatražimočekamouvijeksveodgađamokaostrahuodrjeenjaovakomogućnostcvjetanjeprostranstvoželjesvemogućepredneću dada jojjoj pomognemneka sese otkrijeotkrije samai smisaosmisao oveove igreigre uu kojojkojoj sese uspostavljauspostavlja našnaš odnospomalo samsam nadmoćanjer vidimvidim dada sese nene braniali osjećamosjećam dada nijenije slučajnoslučajno stalastala nana mojmoj putnešto ćeće sese desitidesiti međumeđu namaČini mimi sese daznamo ii onaona ii jatražimo sese ii čekamoi uvijekuvijek svesve odgađamokao uu strahustrahu odod rješenjaovako jeje mogućnostprostranstvo željesve jetu mogućesve jeje predpred namaneću da jojda joj pomognemneka se otkrijese otkrije samaje i smisaoi smisao ovesmisao ove igreove igre uigre u kojoju kojoj sekojoj se uspostavljase uspostavlja našuspostavlja naš odnospomalo sam nadmoćanjer vidim davidim da seda se nese ne braniali osjećam daosjećam da nijeda nije slučajnonije slučajno stalaslučajno stala nastala na mojna moj putnešto će seće se desitise desiti međudesiti među namaČini mi semi se dada to znamoznamo i onai ona iona i jatražimo se ise i čekamoi uvijek sveuvijek sve odgađamokao u strahuu strahu odstrahu od rješenjaovako je mogućnostsve je tuje tu mogućesve je predje pred nama

Gluma nije nešto na čemu radiš, ona se sama dešava. Ako razmišljaš logično, može se desiti da odustaneš. Možeš imati svesne pripreme, ali će rezultati sigurno biti nesvesni. -Merlin Monroe
gluma-nije-neto-na-emu-radi-ona-se-sama-deava-ako-razmilja-logino-moe-se-desiti-da-odustane-moe-imati-svesne-pripreme-ali-e-rezultati-sigurno-biti
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe. -Meša Selimović
kakve-su-da-su-ene-su-mudrije-i-bolje-od-mukaraca-to-pred-njima-ne-treba-rei-ali-su-mukarci-glupi-sujetni-uobraeni-ne-vrijede-mnogo-meu-nama-reeno-i
Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. -Herman Hese
ako-nekog-mrzimo-onda-u-njegovom-liku-mrzimo-neto-to-usaeno-u-nama-samima-ono-to-nije-u-nama-samima-to-nas-ne-uzbuuje