Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu.


neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu
arčibald rajsnećusakritiodvasnitabitnoonogatosamvideojerpraviprijateljnijeonajkojivamlaskavećkažeistinuceluistinuneću sakritisakriti odod vasvas ništaništa bitnobitno odod onogaonoga štošto samsam videojer pravipravi prijateljnije onajonaj kojikoji vamvam laskaveć onajonaj kojikoji vamvam kažekaže istinucelu istinuneću sakriti odsakriti od vasod vas ništavas ništa bitnoništa bitno odbitno od onogaod onoga štoonoga što samšto sam videojer pravi prijateljnije onaj kojionaj koji vamkoji vam laskaveć onaj kojionaj koji vamkoji vam kaževam kaže istinuneću sakriti od vassakriti od vas ništaod vas ništa bitnovas ništa bitno odništa bitno od onogabitno od onoga štood onoga što samonoga što sam videonije onaj koji vamonaj koji vam laskaveć onaj koji vamonaj koji vam kažekoji vam kaže istinuneću sakriti od vas ništasakriti od vas ništa bitnood vas ništa bitno odvas ništa bitno od onoganišta bitno od onoga štobitno od onoga što samod onoga što sam videonije onaj koji vam laskaveć onaj koji vam kažeonaj koji vam kaže istinu

A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti. -Perikle
a-pouzdaniji-prijatelj-onaj-koji-drugome-dobro-uini-jer-postojanom-dobronamernou-tei-da-u-onoga-koji-primio-dobroinstvo-podrava-oseanje-zahvalnosti
Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti. -Duško Radović
neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti
Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet. -Alber Kami
ponekad-ete-jasnije-prodreti-u-oveka-koji-e-nego-u-onoga-koji-kae-istinu-istina-kao-i-svetlost-zaslepljuje-la-naprotiv-poput-lepog-sumraka-u-kojem-se
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli