Neuspeh je samo greška u proceni, ponavljana iz dana u dan.


neuspeh-samo-greka-u-proceni-ponavljana-iz-dana-u-dan
džim ronneuspehsamogrekaproceniponavljanaizdanadanneuspeh jeje samosamo greškagreška uu proceniponavljana iziz danadana uu danneuspeh je samoje samo greškasamo greška ugreška u proceniponavljana iz danaiz dana udana u danneuspeh je samo greškaje samo greška usamo greška u proceniponavljana iz dana uiz dana u danneuspeh je samo greška uje samo greška u proceniponavljana iz dana u dan

Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri.Nisam jedan od onih komplikovanih. Ne tražim tajnu života… Ja samo iz dana u dan uzimam ono što dolazi.Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju.Razmišljaj kao kraljica. Kraljica se ne plaši neuspeha. Neuspeh je samo jedan stepenik više do ispunjenja.Amerika je greška… džinovska greška.Amerika je greška... džinovska greška.