Neuspjeh? Takva mogućnost uopšte ne postoji.


neuspjeh-takva-mogunost-uopte-ne-postoji
margaret thatcherneuspjehtakvamogućnostuoptenepostojitakva mogućnostmogućnost uopšteuopšte nene postojitakva mogućnost uopštemogućnost uopšte neuopšte ne postojitakva mogućnost uopšte nemogućnost uopšte ne postojitakva mogućnost uopšte ne postoji

Neuspeh? Takva mogućnost uopšte ne postoji.Uvek za kukavicu postoji mogućnost da više ne bude kukavica, a za heroja da prestane biti heroj.Zašto uopšte razmišljamo o dobitku i posedovanju, kada je jedina stvar koja je čoveku potrebna je to da postoji i da umre potpuno ispunjen.Mnogi se ljudi tuže da im prodje cijeli vijek tražeći životu njegov smisao, ako uopšte postoji i nije drugdje nego u samom traženju.Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.