Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.


nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
zoran Đinđićnevažnodalinekomalonaovuilionustranuakostručanpotenvredanmožeuradikonkretanposaodragocenminevažno jeje dada lili jeje nekoneko malomalo nana ovuovu iliili onuonu stranuako jeje stručanako jeje poštenako jeje vredanvredan ii akoako možemože dada uradiuradi konkretankonkretan posaodragocen mimi jenevažno je daje da lida li jeli je nekoje neko maloneko malo namalo na ovuna ovu iliovu ili onuili onu stranuako je stručanako je poštenako je vredanje vredan ivredan i akoi ako možeako može damože da uradida uradi konkretanuradi konkretan posaodragocen mi je

Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju.Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno.Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali ni jednog ako je ružno.Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lijepo vrijeme, ali ni jednog ako je ružno.