Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.


nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
zoran Đinđićnevažnodalinekomalonaovuilionustranuakostručanpotenvredanmožeuradikonkretanposaodragocenminevažno jeje dada lili jeje nekoneko malomalo nana ovuovu iliili onuonu stranuako jeje stručanako jeje poštenako jeje vredanvredan ii akoako možemože dada uradiuradi konkretankonkretan posaodragocen mimi jenevažno je daje da lida li jeli je nekoje neko maloneko malo namalo na ovuna ovu iliovu ili onuili onu stranuako je stručanako je poštenako je vredanje vredan ivredan i akoi ako možeako može damože da uradida uradi konkretanuradi konkretan posaodragocen mi je

Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-nijednog-ako-runo
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali ni jednog ako je ružno.
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-jednog-ako-runo
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lijepo vrijeme, ali ni jednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lijepo-vrijeme-ali-jednog-ako-runo