Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci.


ni-bog-nam-nije-verovao-tih-dana-ni-priroda-ni-ljudi-verovala-samo-naa-ogromna-ljubav-verovala-samo-tvoja-ruka-u-mojoj-ruci
miroslav mika antićbognamnijeverovaotihdanaprirodaljudiverovalasamonaaogromnaljubavtvojarukamojojrucini bogbog namnam nijenije verovaoverovao tihtih danani prirodani ljudiverovala jeje samosamo našanaša ogromnaogromna ljubavverovala jeje samosamo tvojatvoja rukaruka uu mojojmojoj rucini bog nambog nam nijenam nije verovaonije verovao tihverovao tih danaverovala je samoje samo našasamo naša ogromnanaša ogromna ljubavverovala je samoje samo tvojasamo tvoja rukatvoja ruka uruka u mojoju mojoj rucini bog nam nijebog nam nije verovaonam nije verovao tihnije verovao tih danaverovala je samo našaje samo naša ogromnasamo naša ogromna ljubavverovala je samo tvojaje samo tvoja rukasamo tvoja ruka utvoja ruka u mojojruka u mojoj rucini bog nam nije verovaobog nam nije verovao tihnam nije verovao tih danaverovala je samo naša ogromnaje samo naša ogromna ljubavverovala je samo tvoja rukaje samo tvoja ruka usamo tvoja ruka u mojojtvoja ruka u mojoj ruci

Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao
Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše. -Majka Tereza
bog-prijatelj-tiine-pogledajte-kako-priroda-drvee-trava-cveeraste-u-tiini-potrebna-nam-tiina-da-bismo-mogli-da-dotaknemo-e
Postao sam filozof i radio sam na ovoj mojoj slavi koja još nije stigla, samo da bih bolje zavodio žene. -Žan Pol Sartr
postao-sam-filozof-i-radio-sam-na-ovoj-mojoj-slavi-koja-jo-nije-stigla-samo-da-bih-bolje-zavodio-ene