Ništa drugo nije smrtan stvor no samo laka senka ili utvara.


ni-drugo-nije-smrtan-stvor-no-samo-laka-senka-ili-utvara
sofoklenitadrugonijesmrtanstvornosamolakasenkailiutvaraništa drugodrugo nijenije smrtansmrtan stvorno samosamo lakalaka senkasenka iliili utvaraništa drugo nijedrugo nije smrtannije smrtan stvorsmrtan stvor nostvor no samono samo lakasamo laka senkalaka senka ilisenka ili utvaraništa drugo nije smrtandrugo nije smrtan stvornije smrtan stvor nosmrtan stvor no samostvor no samo lakano samo laka senkasamo laka senka ililaka senka ili utvaraništa drugo nije smrtan stvordrugo nije smrtan stvor nonije smrtan stvor no samosmrtan stvor no samo lakastvor no samo laka senkano samo laka senka ilisamo laka senka ili utvara

Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka. -Koko Šanel
hteli-mi-to-ili-ne-u-ivotu-mukarca-postoji-samo-jedna-ena-sve-ostale-su-njena-senka