Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.


ni-mi-ne-moe-ulepati-dan-kao-email-nepoznate-osobe-koja-upravo-kupila-ipad-u-ujedinjenom-kraljevstvu-i-pria-mi-o-tome-kako-to-najbolji-proizvod-koji
stiv džobsnitaminemožeulepatidankaoemailnepoznateosobekojaupravokupilaipadujedinjenomkraljevstvupričatomekakotonajboljiproizvodkojiikadadoneokućitomeguranapreddržaloprepetgodinadesetgodinakadasusevratazatvorilaćedržatinarednihtagoddadesiništa mimi nene možemože ulepšatiulepšati dandan kaokao emailemail nepoznatenepoznate osobeosobe kojakoja jeje upravoupravo kupilakupila ipadipad uu ujedinjenomujedinjenom kraljevstvukraljevstvu ii pričapriča mimi oo tometome kakokako jenajbolji proizvodproizvod kojikoji jeje ikadaikada doneodoneo kućime guragura napredme jeje držalodržalo prepre petpet godinai prepre desetdeset godinagodina kadakada susu mimi sese vratavrata zatvorilaće meme držatidržati uu narednihnarednih petpet godinašta godgod dada sese desiništa mi nemi ne možene može ulepšatimože ulepšati danulepšati dan kaodan kao emailkao email nepoznateemail nepoznate osobenepoznate osobe kojaosobe koja jekoja je upravoje upravo kupilaupravo kupila ipadkupila ipad uipad u ujedinjenomu ujedinjenom kraljevstvuujedinjenom kraljevstvu ikraljevstvu i pričai priča mipriča mi omi o tomeo tome kakotome kako jeje to najboljinajbolji proizvod kojiproizvod koji jekoji je ikadaje ikada doneoikada doneo kućime gura napredme je držaloje držalo predržalo pre petpre pet godinai pre desetpre deset godinadeset godina kadagodina kada sukada su misu mi semi se vratase vrata zatvorilai to ćeće me držatime držati udržati u narednihu narednih petnarednih pet godinašta god dagod da seda se desi

Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao pre pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav. -Noam Čomski
ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-pre-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav
Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama
Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti nego deset godina za kojih se kod kuće ostane. -Anatol Frans
esto-jedan-dan-koji-se-napolju-provede-donosi-vie-novosti-nego-deset-godina-za-kojih-se-kod-kue-ostane
Sa 3 godine – Mama ja te volim! Sa 10 godina – Dobro, dobro mama! Sa 16 godina – Mama što smetaš! Sa 18 godina – Hoću otići iz ove ku ...
sa-3-godine-mama-ja-te-volim-sa-10-godina-dobro-dobro-mama-sa-16-godina-mama-to-smeta-sa-18-godina-hou-otii-iz-ove-ku
Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao prije pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav. -Noam Čomski
ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-prije-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav