Ništa na svetu ne čini čoveka tako nesrećnim kao strah.


ni-na-svetu-ne-ini-oveka-tako-nesrenim-kao-strah
fridrih Šilernitanasvetunečiničovekatakonesrećnimkaostrahništa nana svetusvetu nene činičini čovekačoveka takotako nesrećnimnesrećnim kaokao strahništa na svetuna svetu nesvetu ne činine čini čovekačini čoveka takočoveka tako nesrećnimtako nesrećnim kaonesrećnim kao strahništa na svetu nena svetu ne činisvetu ne čini čovekane čini čoveka takočini čoveka tako nesrećnimčoveka tako nesrećnim kaotako nesrećnim kao strahništa na svetu ne činina svetu ne čini čovekasvetu ne čini čoveka takone čini čoveka tako nesrećnimčini čoveka tako nesrećnim kaočoveka tako nesrećnim kao strah

Ništa ne pravi od čoveka većeg avanturistu, kao prazan džep. -Viktor Igo
ni-ne-pravi-od-oveka-veeg-avanturistu-kao-prazan-dep