Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom.


ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom
tomas džefersonnitanemožesprečitičovekaispravnimmentalnimstavomdapostignesvojciljnitanaovomsvetupomoćičovekukrivimstavomništa nene možemože sprečitisprečiti čovekačoveka sasa ispravnimispravnim mentalnimmentalnim stavomstavom dada postignepostigne svojsvoj cilji ništaništa nana ovomovom svetusvetu nene možemože pomoćipomoći čovekučoveku sasa krivimkrivim stavomništa ne možene može sprečitimože sprečiti čovekasprečiti čoveka sačoveka sa ispravnimsa ispravnim mentalnimispravnim mentalnim stavommentalnim stavom dastavom da postigneda postigne svojpostigne svoj cilji ništa naništa na ovomna ovom svetuovom svetu nesvetu ne možene može pomoćimože pomoći čovekupomoći čoveku sačoveku sa krivimsa krivim stavomništa ne može sprečitine može sprečiti čovekamože sprečiti čoveka sasprečiti čoveka sa ispravnimčoveka sa ispravnim mentalnimsa ispravnim mentalnim stavomispravnim mentalnim stavom damentalnim stavom da postignestavom da postigne svojda postigne svoj cilji ništa na ovomništa na ovom svetuna ovom svetu neovom svetu ne možesvetu ne može pomoćine može pomoći čovekumože pomoći čoveku sapomoći čoveku sa krivimčoveku sa krivim stavomništa ne može sprečiti čovekane može sprečiti čoveka samože sprečiti čoveka sa ispravnimsprečiti čoveka sa ispravnim mentalnimčoveka sa ispravnim mentalnim stavomsa ispravnim mentalnim stavom daispravnim mentalnim stavom da postignementalnim stavom da postigne svojstavom da postigne svoj cilji ništa na ovom svetuništa na ovom svetu nena ovom svetu ne možeovom svetu ne može pomoćisvetu ne može pomoći čovekune može pomoći čoveku samože pomoći čoveku sa krivimpomoći čoveku sa krivim stavom

Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan. -Mark Tven
najbolja-stvar-na-ovom-svetu-koja-moe-oveku-da-se-dogodi-jeste-da-se-rodi-srean
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti