Ništa nema onaj kojem ništa nije dovoljno.


ni-nema-onaj-kojem-nije-dovoljno
portugalske poslovicenitanemaonajkojemnitanijedovoljnoništa nemanema onajonaj kojemkojem ništaništa nijenije dovoljnoništa nema onajnema onaj kojemonaj kojem ništakojem ništa nijeništa nije dovoljnoništa nema onaj kojemnema onaj kojem ništaonaj kojem ništa nijekojem ništa nije dovoljnoništa nema onaj kojem ništanema onaj kojem ništa nijeonaj kojem ništa nije dovoljno

Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
Ne, nije trebalo ništa da govori, dovoljno je bilo da postoji.
ne-nije-trebalo-da-govori-dovoljno-bilo-da-postoji