Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ona je jedna neozbiljna, najobičnija balavica. Mi stariji, mi iz osmog razreda, stavimo ruke u džepove i zviždućemo kroz zube. Baš nas briga za te devojčice.Ništa neću da joj kažem, jer neću. Ali ako pogleda nekog drugog, postaću najgori đak u školi.


ni-neu-da-joj-kaem-jer-neu-ona-jedna-neozbiljna-najobinija-balavica-mi-stariji-mi-iz-osmog-razreda-stavimo-ruke-u-depove-i-zviemo-kroz-zube-ba-nas
miroslav mika antićnitanećudajojkažemjernećuonajednaneozbiljnanajobičnijabalavicamistarijimiizosmograzredastavimorukedžepovezviždućemokrozzubebanasbrigazatedevojčicenitaaliakopogledanekogdrugogpostaćunajgoriđakkoliništa nećuneću dada jojjoj kažemjer nećuona jeje jednajedna neozbiljnanajobičnija balavicami starijimi iziz osmogosmog razredastavimo rukeruke uu džepovedžepove ii zviždućemozviždućemo krozkroz zubebaš nasnas brigabriga zaza teneću dada jojjoj kažemjer nećuali akoako pogledapogleda nekognekog drugogpostaću najgorinajgori đakđak uu školiništa neću daneću da jojda joj kažemona je jednaje jedna neozbiljnami iz osmogiz osmog razredastavimo ruke uruke u džepoveu džepove idžepove i zviždućemoi zviždućemo krozzviždućemo kroz zubebaš nas briganas briga zabriga za teneću da jojda joj kažemali ako pogledaako pogleda nekogpogleda nekog drugogpostaću najgori đaknajgori đak uđak u školi

Pa ipak ti su susreti tek kratka radovanja, jer znam: na nekom raskršću neću te videti više. -Miroslav Mika Antić
pa-ipak-ti-su-susreti-tek-kratka-radovanja-jer-znam-na-nekom-raskru-neu-te-videti-vie
Nemoj hodati iza mene; možda te neću znati voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću znati slijediti. Prosto hodaj pored mene i budi mi prijatelj. -Alber Kami
nemoj-hodati-iza-mene-moda-te-neu-znati-voditi-nemoj-hodati-ispred-mene-moda-te-neu-znati-slijediti-prosto-hodaj-pored-mene-i-budi-mi-prijatelj
Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli. -Semjuel Beket
ako-me-ti-ne-voli-ja-neu-biti-voljen-ali-ako-ja-tebe-ne-volim-ja-ne-znam-kako-se-voli
Ja neću više da dužim… možda sam vam dosadio? Ali, zar je to sad važno? – Posle pobede naše reprezentacije nad Hrvatskom (2001.) -Duško Korać
ja-neu-vie-da-im-moda-sam-vam-dosadio-ali-zar-to-sad-vano-posle-pobede-nae-reprezentacije-nad-hrvatskom-2001