Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.


ni-oveku-nije-vanije-od-svog-mira-i-od-sree-koju-sam-stvori-zato-treba-uvati-svoju-sreu-opkoliti-anevima-i-nikome-ne-dozvoliti-da-ugrozi-niko
meša selimovićnitačovekunijevažnijeodsvogmirasrećekojusamstvorizatotrebačuvatisvojusrećuopkolitiančevimanikomenedozvolitidaugrozinikodruginekamesetičeživotsurovljudizlitreaihdržatinaodstojanjunekabudutodaljesvegatvojetidragoništa čovekučoveku nijenije važnijevažnije odod svogsvog miramira ii odod srećesreće kojukoju samsam stvorizato jeje trebatreba čuvatitu svojusvoju srećuopkoliti jeje šančevimašančevima ii nikomenikome nene dozvolitidozvoliti dada jeje ugroziniko drugidrugi nekaneka meme sese nene tičeživot jeje surovljudi zlii treatrea ihih držatidržati nana odstojanjuneka budubudu štošto daljedalje odod svegasvega štošto jeje tvojetvoje ii štošto titi jeje dragoništa čoveku niječoveku nije važnijenije važnije odvažnije od svogod svog mirasvog mira imira i odi od srećeod sreće kojusreće koju samkoju sam stvorizato je trebaje treba čuvatitu svoju srećuopkoliti je šančevimaje šančevima išančevima i nikomei nikome nenikome ne dozvolitine dozvoliti dadozvoliti da jeda je ugroziniko drugi nekadrugi neka meneka me seme se nese ne tičeživot je surovi trea ihtrea ih držatiih držati nadržati na odstojanjuneka budu štobudu što dalješto dalje oddalje od svegaod svega štosvega što ješto je tvojeje tvoje itvoje i štoi što tišto ti jeti je drago

Ah, kad bi leći bilo isto što i zaspati, život ne bi bio ono što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati. -Ivo Andrić
ah-kad-bi-i-bilo-isto-to-i-zaspati-ivot-ne-bi-bio-ono-to-jeste-smrt-bez-mira-i-izvesnosti-beskorisno-u-starosti-produavati-ivot-mladost-treba
Svaki čovekov dan je mračna noć. Niko ne zna šta ga čeka sledećeg trenutka i uprkos tome svi idu napred. Zato što imaju poverenja. Zato što Veruju. -Paulo Koeljo
svaki-ovekov-dan-mrana-no-niko-ne-zna-ga-eka-sledeeg-trenutka-i-uprkos-tome-svi-idu-napred-zato-to-imaju-poverenja-zato-to-veruju
Ništa tako dobro ne omogućuje čoveku da nastavi dalje u poslu nego što je to mirna narav. -Tomas Džeferson
ni-tako-dobro-ne-omoguuje-oveku-da-nastavi-dalje-u-poslu-nego-to-to-mirna-narav