Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.


ni-oveku-nije-vanije-od-svog-mira-i-od-sree-koju-sam-stvori-zato-treba-uvati-svoju-sreu-opkoliti-anevima-i-nikome-ne-dozvoliti-da-ugrozi-niko
meša selimovićnitačovekunijevažnijeodsvogmirasrećekojusamstvorizatotrebačuvatisvojusrećuopkolitiančevimanikomenedozvolitidaugrozinikodruginekamesetičeživotsurovljudizlitreaihdržatinaodstojanjunekabudutodaljesvegatvojetidragoništa čovekučoveku nijenije važnijevažnije odod svogsvog miramira ii odod srećesreće kojukoju samsam stvorizato jeje trebatreba čuvatitu svojusvoju srećuopkoliti jeje šančevimašančevima ii nikomenikome nene dozvolitidozvoliti dada jeje ugroziniko drugidrugi nekaneka meme sese nene tičeživot jeje surovljudi zlii treatrea ihih držatidržati nana odstojanjuneka budubudu štošto daljedalje odod svegasvega štošto jeje tvojetvoje ii štošto titi jeje dragoništa čoveku niječoveku nije važnijenije važnije odvažnije od svogod svog mirasvog mira imira i odi od srećeod sreće kojusreće koju samkoju sam stvorizato je trebaje treba čuvatitu svoju srećuopkoliti je šančevimaje šančevima išančevima i nikomei nikome nenikome ne dozvolitine dozvoliti dadozvoliti da jeda je ugroziniko drugi nekadrugi neka meneka me seme se nese ne tičeživot je surovi trea ihtrea ih držatiih držati nadržati na odstojanjuneka budu štobudu što dalješto dalje oddalje od svegaod svega štosvega što ješto je tvojeje tvoje itvoje i štoi što tišto ti jeti je drago

Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Ah, kad bi leći bilo isto što i zaspati, život ne bi bio ono što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Svaki čovekov dan je mračna noć. Niko ne zna šta ga čeka sledećeg trenutka i uprkos tome svi idu napred. Zato što imaju poverenja. Zato što Veruju.Ništa tako dobro ne omogućuje čoveku da nastavi dalje u poslu nego što je to mirna narav.Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.