Ništa po čoveka nije gore nego da bude potpuno shvaćen.


ni-po-oveka-nije-gore-nego-da-bude-potpuno-shva
karl gustav jungnitapočovekanijegorenegodabudepotpunoshvaćenništa popo čovekačoveka nijenije goregore negonego dada budebude potpunopotpuno shvaćenništa po čovekapo čoveka niječoveka nije gorenije gore negogore nego danego da budeda bude potpunobude potpuno shvaćenništa po čoveka nijepo čoveka nije gorečoveka nije gore negonije gore nego dagore nego da budenego da bude potpunoda bude potpuno shvaćenništa po čoveka nije gorepo čoveka nije gore negočoveka nije gore nego danije gore nego da budegore nego da bude potpunonego da bude potpuno shvaćen

Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka. -Rabindranat Tagor
ni-lake-nego-u-ime-vanjske-slobode-unititi-unutranju-slobodu-oveka
Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo. -Rabindranat Tagor
nekoga-potpuno-imati-najbolje-ako-to-nije-mogue-tada-najbolje-da-ga-potpuno-izgubimo
Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo