Ništa u životu tako ne razveseljava kao kad nas gadjaju pa promaše.


ni-u-ivotu-tako-ne-razveseljava-kao-kad-nas-gadjaju-pa-promae
vinston Čerčilnitaživotutakonerazveseljavakaokadnasgadjajupapromaeništa uu životuživotu takotako nene razveseljavarazveseljava kaokao kadkad nasnas gadjajugadjaju papa promašeništa u životuu životu takoživotu tako netako ne razveseljavane razveseljava kaorazveseljava kao kadkao kad naskad nas gadjajunas gadjaju pagadjaju pa promašeništa u životu takou životu tako neživotu tako ne razveseljavatako ne razveseljava kaone razveseljava kao kadrazveseljava kao kad naskao kad nas gadjajukad nas gadjaju panas gadjaju pa promašeništa u životu tako neu životu tako ne razveseljavaživotu tako ne razveseljava kaotako ne razveseljava kao kadne razveseljava kao kad nasrazveseljava kao kad nas gadjajukao kad nas gadjaju pakad nas gadjaju pa promaše

Ništa u životu ne razveseljava tako kao kad nas gađaju, pa promaše. -Teodor Ruzvelt
ni-u-ivotu-ne-razveseljava-tako-kao-kad-nas-gaaju-pa-promae
Čudni su magneti u nama. Ništa nas ne privlači tako dobro kao odbijanje. -Đorđe Balašević
udni-su-magneti-u-nama-ni-nas-ne-privlai-tako-dobro-kao-odbijanje
Čudni su magneti u nama. Ništa nas ne privlači tako jako kao odbijanje.
udni-su-magneti-u-nama-ni-nas-ne-privlai-tako-jako-kao-odbijanje