Ništa u životu tako ne razveseljava kao kad nas gadjaju pa promaše.


ni-u-ivotu-tako-ne-razveseljava-kao-kad-nas-gadjaju-pa-promae
vinston Čerčilnitaživotutakonerazveseljavakaokadnasgadjajupapromaeništa uu životuživotu takotako nene razveseljavarazveseljava kaokao kadkad nasnas gadjajugadjaju papa promašeništa u životuu životu takoživotu tako netako ne razveseljavane razveseljava kaorazveseljava kao kadkao kad naskad nas gadjajunas gadjaju pagadjaju pa promašeništa u životu takou životu tako neživotu tako ne razveseljavatako ne razveseljava kaone razveseljava kao kadrazveseljava kao kad naskao kad nas gadjajukad nas gadjaju panas gadjaju pa promašeništa u životu tako neu životu tako ne razveseljavaživotu tako ne razveseljava kaotako ne razveseljava kao kadne razveseljava kao kad nasrazveseljava kao kad nas gadjajukao kad nas gadjaju pakad nas gadjaju pa promaše

Ništa u životu ne razveseljava tako kao kad nas gađaju, pa promaše.Čudni su magneti u nama. Ništa nas ne privlači tako dobro kao odbijanje.Čudni su magneti u nama. Ništa nas ne privlači tako jako kao odbijanje.Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Ništa tako ne umara kao neduhovita pamet.