Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje.


ni-zdravlje-nije-sve-svako-zdrav-ko-se-tako-osea-bilo-bolesnika-punih-volje-za-ivotom-koji-su-negovali-do-samog-kraja-i-bilo-zdravih-koji-su
herman hesezdravljenijesvesvakozdravkosetakoosećabilobolesnikapunihvoljezaživotomkojisunegovalidosamogkrajazdravihvenulimučenistrahomodpatnjeni zdravljezdravlje nijenije svesvako jeje zdravzdrav koko sese takotako osećabilo jeje bolesnikabolesnika punihpunih voljevolje zaza životomživotom kojikoji susu jeje negovalinegovali dodo samogsamog krajakraja ii bilobilo jeje zdravihzdravih kojikoji susu venulivenuli mučenimučeni strahomstrahom odod patnjeni zdravlje nijezdravlje nije svesvako je zdravje zdrav kozdrav ko seko se takose tako osećabilo je bolesnikaje bolesnika punihbolesnika punih voljepunih volje zavolje za životomza životom kojiživotom koji sukoji su jesu je negovalije negovali donegovali do samogdo samog krajasamog kraja ikraja i biloi bilo jebilo je zdravihje zdravih kojizdravih koji sukoji su venulisu venuli mučenivenuli mučeni strahommučeni strahom odstrahom od patnje

Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand
pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Sve stvari su u međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća, da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji. -Mihajlo Pupin
sve-stvari-su-u-meusobnom-kontaktu-svaka-zvezda-osea-da-se-tako-izrazimo-bilo-kakve-druge-zvezde-i-svega-ivoga-ak-i-najmanjeg-crvia-na-zemlji