Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.


nihil-homine-miserius-aut-superbus-ni-nije-tako-bijedno-tako-uzvieno-kao-ovjek
latinske poslovicenihilhominemiseriusautsuperbusnitanijetakobijednouzvienokaočovjeknihil hominehomine estest miseriusmiserius autaut superbus– ništaništa nijenije takotako bijednobijedno nini takotako uzvišenouzvišeno kaokao čovjeknihil homine esthomine est miseriusest miserius autmiserius aut superbus– ništa nijeništa nije takonije tako bijednotako bijedno nibijedno ni takoni tako uzvišenotako uzvišeno kaouzvišeno kao čovjeknihil homine est miseriushomine est miserius autest miserius aut superbus– ništa nije takoništa nije tako bijednonije tako bijedno nitako bijedno ni takobijedno ni tako uzvišenoni tako uzvišeno kaotako uzvišeno kao čovjeknihil homine est miserius authomine est miserius aut superbus– ništa nije tako bijednoništa nije tako bijedno ninije tako bijedno ni takotako bijedno ni tako uzvišenobijedno ni tako uzvišeno kaoni tako uzvišeno kao čovjek

Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. -Fidel Kastro
ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob
Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore De Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povreena-sujeta-nikad-jo-nisam-video-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povrijeđena sujeta: nikad još nisam vidio loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore de Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povrijeena-sujeta-nikad-jo-nisam-vidio-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena