Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.


nije-alost-to-esto-ravi-i-glupi-ljudi-ipak-dobro-ive-alost-samo-kad-glupi-i-zli-ljudi-otmu-mesta-pametnim-i-estitim
jovan dučićniježalosttočestorđaviglupiljudiipakdobroživesamokadzliotmumestapametnimčestitimnije žalostžalost štošto čestočesto rđavirđavi ii glupiglupi ljudiljudi ipakipak dobrodobro živežalost jeje samosamo kadkad glupiglupi ii zlizli ljudiljudi otmuotmu mestamesta pametnimpametnim ii čestitimnije žalost štožalost što čestošto često rđavičesto rđavi irđavi i glupii glupi ljudiglupi ljudi ipakljudi ipak dobroipak dobro živežalost je samoje samo kadsamo kad glupikad glupi iglupi i zlii zli ljudizli ljudi otmuljudi otmu mestaotmu mesta pametnimmesta pametnim ipametnim i čestitimnije žalost što čestožalost što često rđavišto često rđavi ičesto rđavi i glupirđavi i glupi ljudii glupi ljudi ipakglupi ljudi ipak dobroljudi ipak dobro živežalost je samo kadje samo kad glupisamo kad glupi ikad glupi i zliglupi i zli ljudii zli ljudi otmuzli ljudi otmu mestaljudi otmu mesta pametnimotmu mesta pametnim imesta pametnim i čestitimnije žalost što često rđavižalost što često rđavi išto često rđavi i glupičesto rđavi i glupi ljudirđavi i glupi ljudi ipaki glupi ljudi ipak dobroglupi ljudi ipak dobro živežalost je samo kad glupije samo kad glupi isamo kad glupi i zlikad glupi i zli ljudiglupi i zli ljudi otmui zli ljudi otmu mestazli ljudi otmu mesta pametnimljudi otmu mesta pametnim iotmu mesta pametnim i čestitim

Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti?Kako su ljudi glupi! Čine zlo, da im se zlo vrati.Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca.Nisu svi ljudi tako rđavi i kao što to rđav čovjek misli.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.