Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.


nije-bila-zaljubljena-u-njega-ali-ju-privlailo-neto-neto-zbog-ega-noima-nije-mogla-spavati
nijebilazaljubljenanjegaalijuprivlačilonetonetozbogčeganoćimanijemoglaspavatinije bilabila zaljubljenazaljubljena uu njegaali juju jeje privlačiloprivlačilo neštonešto zbogzbog čegačega noćimanoćima nijenije moglamogla spavatinije bila zaljubljenabila zaljubljena uzaljubljena u njegaali ju jeju je privlačiloje privlačilo neštonešto zbog čegazbog čega noćimačega noćima nijenoćima nije moglanije mogla spavatinije bila zaljubljena ubila zaljubljena u njegaali ju je privlačiloju je privlačilo neštonešto zbog čega noćimazbog čega noćima niječega noćima nije moglanoćima nije mogla spavatinije bila zaljubljena u njegaali ju je privlačilo neštonešto zbog čega noćima nijezbog čega noćima nije moglačega noćima nije mogla spavati

Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge.Kada glup čovek uradi nešto čega ga je sramota, uvek izjavljuje da mu je to bila dužnost.Nije bila laka žena, ni pokvarena, ni neverna. To je bila jednostavno zaljubljena žena, ništa posebno.Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to.Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti.Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene.