Nije dovoljno jednoj stvari okrenuti ledja pa da prestane da nas muči i goni.


nije-dovoljno-jednoj-stvari-okrenuti-ledja-pa-da-prestane-da-nas-mui-i-goni
ivo andrićnijedovoljnojednojstvariokrenutiledjapadaprestanenasmučigoninije dovoljnodovoljno jednojjednoj stvaristvari okrenutiokrenuti ledjaledja papa dada prestaneprestane dada nasnas mučimuči ii goninije dovoljno jednojdovoljno jednoj stvarijednoj stvari okrenutistvari okrenuti ledjaokrenuti ledja paledja pa dapa da prestaneda prestane daprestane da nasda nas mučinas muči imuči i goninije dovoljno jednoj stvaridovoljno jednoj stvari okrenutijednoj stvari okrenuti ledjastvari okrenuti ledja paokrenuti ledja pa daledja pa da prestanepa da prestane dada prestane da nasprestane da nas mučida nas muči inas muči i goninije dovoljno jednoj stvari okrenutidovoljno jednoj stvari okrenuti ledjajednoj stvari okrenuti ledja pastvari okrenuti ledja pa daokrenuti ledja pa da prestaneledja pa da prestane dapa da prestane da nasda prestane da nas mučiprestane da nas muči ida nas muči i goni

Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati.Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.Kudikamo je bolje znati o svakoj stvari ponešto nego o jednoj sve.Mislim da duhovni napredak na jednoj određenoj tački od nas zahteva da prestanemo ubijati živa subića za zadovoljenje telesnih prohteva.Nije dovoljno ljubav posaditi, treba je i zalijevati.Nije dovoljno ljubav zasaditi, treba i zalivati.