Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.


nije-greh-u-tome-to-ena-odlazi-ljubavniku-koga-voli-ve-ako-se-daje-onome-koga-ne-voli-pa-makar-to-bio-i-njen-mu
Žorž sandnijegrehtometoženaodlaziljubavnikukogavolivećakosedajeonomenepamakartobionjenmužnije grehgreh uu tometome štošto ženažena odlaziodlazi ljubavnikuljubavniku kogakoga voliveć akoako sese dajedaje onomeonome kogakoga nene volipa makarbio ii njennjen mužnije greh ugreh u tomeu tome štotome što ženašto žena odlazižena odlazi ljubavnikuodlazi ljubavniku kogaljubavniku koga voliveć ako seako se dajese daje onomedaje onome kogaonome koga nekoga ne volimakar to biobio i njeni njen mužnije greh u tomegreh u tome štou tome što ženatome što žena odlazišto žena odlazi ljubavnikužena odlazi ljubavniku kogaodlazi ljubavniku koga voliveć ako se dajeako se daje onomese daje onome kogadaje onome koga neonome koga ne volipa makar to biomakar to bio ibio i njen mužnije greh u tome štogreh u tome što ženau tome što žena odlazitome što žena odlazi ljubavnikušto žena odlazi ljubavniku kogažena odlazi ljubavniku koga voliveć ako se daje onomeako se daje onome kogase daje onome koga nedaje onome koga ne volipa makar to bio imakar to bio i njen

Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.Onaj koga voli njegova žena, uči voljeti sebe.Nije se nadala da će jedan običan stranac, na koga je slučajno naletjela, postati neko bez koga ona ne može da živi.Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.Žena više voli nežnu reč, makar bila i glupa, nego pametnu ako je gruba.Mnogo puta žena ne voli muškarca čijoj se lepoti najviše divi, jer svaka žena instiktivno oseća da je fizička lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.