Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba.


nije-istina-da-ovek-uvek-nosi-sobom-i-svoje-probleme-kuda-krenuo-to-su-kao-utehu-izmislili-oni-koji-retko-izlaze-iz-soba
momo kapornijeistinadačovekuveknosisobomsvojeproblemekudakrenuotosukaoutehuizmislilionikojiretkoizlazeizsobanije istinaistina dada čovekčovek uvekuvek nosinosi sasa sobomsobom ii svojesvoje problemema kudakuda krenuokao utehuizmislili onioni kojikoji retkoretko izlazeizlaze iziz sobanije istina daistina da čovekda čovek uvekčovek uvek nosiuvek nosi sanosi sa sobomsa sobom isobom i svojei svoje problemema kuda krenuoizmislili oni kojioni koji retkokoji retko izlazeretko izlaze izizlaze iz sobanije istina da čovekistina da čovek uvekda čovek uvek nosičovek uvek nosi sauvek nosi sa sobomnosi sa sobom isa sobom i svojesobom i svoje problemeizmislili oni koji retkooni koji retko izlazekoji retko izlaze izretko izlaze iz sobanije istina da čovek uvekistina da čovek uvek nosida čovek uvek nosi sačovek uvek nosi sa sobomuvek nosi sa sobom inosi sa sobom i svojesa sobom i svoje problemeizmislili oni koji retko izlazeoni koji retko izlaze izkoji retko izlaze iz soba

Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Mudrac sve svoje sa sobom nosi.Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje.Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Ovih dana mi, doduše, svi govore da im djelujem nekako umorno, ali ti znaš da je to kod mene pobrkano kao instalacije u ruskom soliteru, i da retko pokazujem ono što stvarno osećam, vrag da me nosi.