Nije kukavica čovjek koga nosi nesavladiv vir velike rijeke, nego onaj koji – iako ima snage da se spasi – to ne iskoristi.


nije-kukavica-ovjek-koga-nosi-nesavladiv-vir-velike-rijeke-nego-onaj-koji-iako-ima-snage-da-se-spasi-to-ne-iskoristi
ugo foscolonijekukavicačovjekkoganosinesavladivvirvelikerijekenegoonajkojiiakoimasnagedasespasitoneiskoristinije kukavicakukavica čovjekčovjek kogakoga nosinosi nesavladivnesavladiv virvir velikevelike rijekenego onajonaj kojikoji –– iakoiako imaima snagesnage dada sese spasispasi –ne iskoristinije kukavica čovjekkukavica čovjek kogačovjek koga nosikoga nosi nesavladivnosi nesavladiv virnesavladiv vir velikevir velike rijekenego onaj kojionaj koji –koji – iako– iako imaiako ima snageima snage dasnage da seda se spasise spasi –– to nenije kukavica čovjek kogakukavica čovjek koga nosičovjek koga nosi nesavladivkoga nosi nesavladiv virnosi nesavladiv vir velikenesavladiv vir velike rijekenego onaj koji –onaj koji – iakokoji – iako ima– iako ima snageiako ima snage daima snage da sesnage da se spasida se spasi –spasi – to ne– to ne iskoristinije kukavica čovjek koga nosikukavica čovjek koga nosi nesavladivčovjek koga nosi nesavladiv virkoga nosi nesavladiv vir velikenosi nesavladiv vir velike rijekenego onaj koji – iakoonaj koji – iako imakoji – iako ima snage– iako ima snage daiako ima snage da seima snage da se spasisnage da se spasi –se spasi – to nespasi – to ne iskoristi

Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Nije siromašan onaj koji je zadovoljan onim što ima. -Horacije
nije-siromaan-onaj-koji-zadovoljan-onim-to-ima
Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio. -Ugo Foscolo
zar-ovaj-kukavica-jer-klonuo-dok-onaj-koji-trpi-heroj-meutim-ljubav-prema-ivotu-tako-jaka-da-se-prvi-vie-borio-da-ne-bi-klonuo-nego-drugi-da-bi
Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli