Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati.


nije-me-briga-ako-padnem-sve-dok-iza-mene-neko-ko-e-podii-moju-puku-i-nastaviti-pucati
Če gevaranijemebrigaakopadnemsvedokizamenenekokoćepodićimojupukunastavitipucatinije meme brigabriga akoako padnemsve dokdok jeje izaiza menemene nekoneko koko ćeće podićipodići mojumoju puškupušku ii nastavitinastaviti pucatinije me brigame briga akobriga ako padnemsve dok jedok je izaje iza meneiza mene nekomene neko koneko ko ćeko će podićiće podići mojupodići moju puškumoju pušku ipušku i nastavitii nastaviti pucatinije me briga akome briga ako padnemsve dok je izadok je iza meneje iza mene nekoiza mene neko komene neko ko ćeneko ko će podićiko će podići mojuće podići moju puškupodići moju pušku imoju pušku i nastavitipušku i nastaviti pucatinije me briga ako padnemsve dok je iza menedok je iza mene nekoje iza mene neko koiza mene neko ko ćemene neko ko će podićineko ko će podići mojuko će podići moju puškuće podići moju pušku ipodići moju pušku i nastavitimoju pušku i nastaviti pucati

Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...
uvek-ima-malo-istine-u-samo-se-alim-malo-emocija-iza-me-briga-tuge-iza-sve-u-redu
Jebem ti zaljubljenost. I nedostajanje. I sve filmske trake u glavi. I sve lepe pesme od kojih mi se plače. I ovu sjebanu mene, ranjivu mene, emotivnu mene, ...
jebem-ti-zaljubljenost-i-nedostajanje-i-sve-filmske-trake-u-glavi-i-sve-lepe-pesme-od-kojih-mi-se-plae-i-ovu-sjebanu-mene-ranjivu-mene-emotivnu-mene
Nije kraj sve dok vi tako ne odlučite. -Nik Vujičić
nije-kraj-sve-dok-vi-tako-ne-odluite
Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ. -Konfučije
nije-bitno-koliko-se-sporo-kree-sve-dok-ne-staje
Nemoj hodati iza mene; možda te neću znati voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću znati slijediti. Prosto hodaj pored mene i budi mi prijatelj. -Alber Kami
nemoj-hodati-iza-mene-moda-te-neu-znati-voditi-nemoj-hodati-ispred-mene-moda-te-neu-znati-slijediti-prosto-hodaj-pored-mene-i-budi-mi-prijatelj
Nije me briga što mislite o meni. Ja o vama uopšte ne razmišljam. -Koko Šanel
nije-me-briga-to-mislite-o-meni-ja-o-vama-uopte-ne-razmiljam