Nije moguće živeti ugodan život ako se ne živi mudro, časno i pravedno, i nije moguće živeti mudro, časno i pravedno, ako se ne živi ugodno.


nije-mogue-iveti-ugodan-ivot-ako-se-ne-ivi-mudro-asno-i-pravedno-i-nije-mogue-iveti-mudro-asno-i-pravedno-ako-se-ne-ivi-ugodno
epikurnijemogućeživetiugodanživotakoseneživimudročasnopravednonijeugodnonije mogućemoguće živetiživeti ugodanugodan životživot akoako sese nene živiživi mudročasno ii pravednoi nijenije mogućemoguće živetiživeti mudročasno ii pravednoako sese nene živiživi ugodnonije moguće živetimoguće živeti ugodanživeti ugodan životugodan život akoživot ako seako se nese ne živine živi mudročasno i pravednoi nije mogućenije moguće živetimoguće živeti mudročasno i pravednoako se nese ne živine živi ugodnonije moguće živeti ugodanmoguće živeti ugodan životživeti ugodan život akougodan život ako seživot ako se neako se ne živise ne živi mudroi nije moguće živetinije moguće živeti mudroako se ne živise ne živi ugodnonije moguće živeti ugodan životmoguće živeti ugodan život akoživeti ugodan život ako seugodan život ako se neživot ako se ne živiako se ne živi mudroi nije moguće živeti mudroako se ne živi ugodno

Svakao časno dobro polako kaplje, nečasno obilno pritiče; ali malo i pravedno, bolje je nego mnogo,a zlo! -Arapske poslovice
svakao-asno-dobro-polako-kaplje-neasno-obilno-pritie-ali-malo-i-pravedno-bolje-nego-mnogoa-zlo
Ne upotrebljavaj prevaru koja šteti, misli neštetno i pravedno, ako govoriš, tako i govori. -Bendžamin Frenklin
ne-upotrebljavaj-prevaru-koja-teti-misli-netetno-i-pravedno-ako-govori-tako-i-govori
Lepo je sprečavati onoga koji nanosi nepravdu, a ako to nije moguće, bar ne sudelovati u nanošenju nepravde. -Demokrit
lepo-spreavati-onoga-koji-nanosi-nepravdu-a-ako-to-nije-mogue-bar-ne-sudelovati-u-nanoenju-nepravde
Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće. -Henri  Ford
ne-mogu-otkriti-nekoga-ko-zna-dovoljno-da-bi-mogao-rei-to-mogue-a-to-nije-mogue
Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo. -Rabindranat Tagor
nekoga-potpuno-imati-najbolje-ako-to-nije-mogue-tada-najbolje-da-ga-potpuno-izgubimo