Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.


nije-mukarca-strah-da-se-vee-za-jednu-enu-strah-ga-da-ne-izgubi-sve-ostale
nijemukarcastrahdasevežezajednuženuganeizgubisveostalenije muškarcamuškarca strahstrah dada sese veževeže zaza jednujednu ženustrah gaga jeje dada nene izgubiizgubi svesve ostalenije muškarca strahmuškarca strah dastrah da seda se vežese veže zaveže za jednuza jednu ženustrah ga jega je daje da neda ne izgubine izgubi sveizgubi sve ostalenije muškarca strah damuškarca strah da sestrah da se vežeda se veže zase veže za jednuveže za jednu ženustrah ga je daga je da neje da ne izgubida ne izgubi svene izgubi sve ostalenije muškarca strah da semuškarca strah da se vežestrah da se veže zada se veže za jednuse veže za jednu ženustrah ga je da nega je da ne izgubije da ne izgubi sveda ne izgubi sve ostale

Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se smije, ali samo u sve žene.Klaustrofobija…to je strah od zatvorenog prostora. Npr. kada krenes u kafanu i uhvati te strah da je zatvorena. :))Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori.Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.Udvarati se znači pratiti jednu ženu sve dok vas ona ne zgrabi