Nije naš cilj da postanemo kao drugi; potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su.


nije-na-cilj-da-postanemo-kao-drugi-potrebno-da-se-meusobno-razlikujemo-da-nauimo-da-vidimo-drugaije-ljude-od-sebe-i-da-ih-potujemo-zbog-toga-to-su
herman hesenijenaciljdapostanemokaodrugipotrebnosemeđusobnorazlikujemonaučimovidimodrugačijeljudeodsebeihpotujemozbogtogatosunije našnaš ciljcilj dada postanemopostanemo kaokao drugipotrebno jeje dada sese međusobnomeđusobno razlikujemoda naučimonaučimo dada vidimovidimo drugačijedrugačije ljudeljude odod sebesebe ii dada ihih poštujemopoštujemo zbogzbog togatoga štošto sunije naš ciljnaš cilj dacilj da postanemoda postanemo kaopostanemo kao drugipotrebno je daje da seda se međusobnose međusobno razlikujemoda naučimo danaučimo da vidimoda vidimo drugačijevidimo drugačije ljudedrugačije ljude odljude od sebeod sebe isebe i dai da ihda ih poštujemoih poštujemo zbogpoštujemo zbog togazbog toga štotoga što su