Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.


nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
ivo andrićnijenajvećabudalaonajkojineumedačitanegomislisveonotopročitaistinanije najvećanajveća budalabudala onajonaj kojikoji nene umeume dada čitanego onajonaj kojikoji mislimisli dada jeje svesve onoono štošto pročitapročita istinanije najveća budalanajveća budala onajbudala onaj kojionaj koji nekoji ne umene ume daume da čitanego onaj kojionaj koji mislikoji misli damisli da jeda je sveje sve onosve ono štoono što pročitašto pročita istinanije najveća budala onajnajveća budala onaj kojibudala onaj koji neonaj koji ne umekoji ne ume dane ume da čitanego onaj koji mislionaj koji misli dakoji misli da jemisli da je sveda je sve onoje sve ono štosve ono što pročitaono što pročita istinanije najveća budala onaj kojinajveća budala onaj koji nebudala onaj koji ne umeonaj koji ne ume dakoji ne ume da čitanego onaj koji misli daonaj koji misli da jekoji misli da je svemisli da je sve onoda je sve ono štoje sve ono što pročitasve ono što pročita istina

Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Više vredi onaj koji ume slušati, nego onaj koji ume govoriti. -Kineske poslovice
vie-vredi-onaj-koji-ume-sluati-nego-onaj-koji-ume-govoriti
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli