Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.


nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
ivo andrićnijenajvećabudalaonajkojineznadačitavećmislisvetopročitaistinanije najvećanajveća budalabudala onajonaj kojikoji nene znazna dada čitaveć onajonaj kojikoji mislimisli dada jeje svesve štošto pročitapročita istinanije najveća budalanajveća budala onajbudala onaj kojionaj koji nekoji ne znane zna dazna da čitaveć onaj kojionaj koji mislikoji misli damisli da jeda je sveje sve štosve što pročitašto pročita istinanije najveća budala onajnajveća budala onaj kojibudala onaj koji neonaj koji ne znakoji ne zna dane zna da čitaveć onaj koji mislionaj koji misli dakoji misli da jemisli da je sveda je sve štoje sve što pročitasve što pročita istinanije najveća budala onaj kojinajveća budala onaj koji nebudala onaj koji ne znaonaj koji ne zna dakoji ne zna da čitaveć onaj koji misli daonaj koji misli da jekoji misli da je svemisli da je sve štoda je sve što pročitaje sve što pročita istina

Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti. -Italijanske poslovice
nije-izgubio-onaj-koji-izgubio-ve-onaj-koji-hoe-izbubljeno-vratiti
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu