Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih.


nije-narod-da-vidi-gde-se-nalazi-prava-mo-kako-utie-na-politiku-i-u-koju-svrhu-pre-za-narod-samo-da-mrze-i-da-se-plae-jedni-drugih
noam Čomskinijenaroddavidigdesenalazipravamoćkakoutičenapolitikukojusvrhuprezasamomrzeplaejednidrugihnije narodnarod tutu dada vidividi gdegde sese nalazinalazi pravaprava moćkako utičeutiče nana politikupolitiku iu kojukoju svrhuza narodnarod jeje samosamo dada mrzemrze ii dada sese plašeplaše jednijedni drugihnije narod tunarod tu datu da vidida vidi gdevidi gde segde se nalazise nalazi pravanalazi prava moćkako utiče nautiče na politikuna politiku ipolitiku i ui u kojuu koju svrhuza narod jenarod je samoje samo dasamo da mrzeda mrze imrze i dai da seda se plašese plaše jedniplaše jedni drugihnije narod tu danarod tu da viditu da vidi gdeda vidi gde sevidi gde se nalazigde se nalazi pravase nalazi prava moćkako utiče na politikuutiče na politiku ina politiku i upolitiku i u kojui u koju svrhuza narod je samonarod je samo daje samo da mrzesamo da mrze ida mrze i damrze i da sei da se plašeda se plaše jednise plaše jedni drugihnije narod tu da vidinarod tu da vidi gdetu da vidi gde seda vidi gde se nalazividi gde se nalazi pravagde se nalazi prava moćkako utiče na politiku iutiče na politiku i una politiku i u kojupolitiku i u koju svrhuza narod je samo danarod je samo da mrzeje samo da mrze isamo da mrze i dada mrze i da semrze i da se plašei da se plaše jednida se plaše jedni drugih

Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć. -Lao Ce
poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo
Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima. -Abraham Linkoln
izbori-su-stvar-naroda-odluka-u-rukama-naroda-ako-narod-okrene-a-toj-vatri-i-spri-zadnjicu-onda-e-taj-isti-narod-morati-da-sjedi-na-plikovima
Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. -Vuk Stefanović Karadžić
ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti
Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo. -Rabindranat Tagor
nijedan-narod-ne-moe-se-spasiti-sam-odvajajui-se-od-drugih-ili-se-spaavajmo-zajedno-ili-zajedno-propadnimo
Kao što veroispovest ne stvara čoveka, nego čovek veroispovest, tako ni ustav ne stvara narod, nego narod ustav. -Karl Marks
kao-to-veroispovest-ne-stvara-oveka-nego-ovek-veroispovest-tako-ustav-ne-stvara-narod-nego-narod-ustav
Za jedan ozbiljan i dostojanstven narod, dovoljno je i samo dvoje. -Miroslav Mika Antić
za-jedan-ozbiljan-i-dostojanstven-narod-dovoljno-i-samo-dvoje