Nije neophodno da budete bogati i poznati kako biste bili srećni. Dovoljno je da ste bogati.


nije-neophodno-da-budete-bogati-i-poznati-kako-biste-bili-sre-dovoljno-da-ste-bogati
alan aldanijeneophodnodabudetebogatipoznatikakobistebilisrećnidovoljnostebogatinije neophodnoneophodno dada budetebudete bogatibogati ii poznatipoznati kakokako bistebiste bilibili srećnidovoljno jeje dada steste bogatinije neophodno daneophodno da budeteda budete bogatibudete bogati ibogati i poznatii poznati kakopoznati kako bistekako biste bilibiste bili srećnidovoljno je daje da steda ste bogatinije neophodno da budeteneophodno da budete bogatida budete bogati ibudete bogati i poznatibogati i poznati kakoi poznati kako bistepoznati kako biste bilikako biste bili srećnidovoljno je da steje da ste bogatinije neophodno da budete bogatineophodno da budete bogati ida budete bogati i poznatibudete bogati i poznati kakobogati i poznati kako bistei poznati kako biste bilipoznati kako biste bili srećnidovoljno je da ste bogati

Ako su ljudi bogati i na visokom položaju oholi, prepuštaju se neizbežnoj propasti. -Lao Ce
ako-su-ljudi-bogati-i-na-visokom-poloaju-oholi-preputaju-se-neizbenoj-propasti
Samo su siromasi znali pravi smisao života, bogati i obezbeđeni nisu o tome imali pojma. -Čarls Bukovski
samo-su-siromasi-znali-pravi-smisao-ivota-bogati-i-obezbeeni-nisu-o-tome-imali-pojma
Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete? -Sun Cu
biste-sve-bili-u-stanju-da-uradite-kada-biste-uradili-sve-to-moete
Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta! -Nikolaj Velimirović
ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta