Nije nesreća šta je na lobanji pusto, samo ako je pod lobanjom gusto.


nije-nesrea-na-lobanji-pusto-samo-ako-pod-lobanjom-gusto
Čehovnijenesrećatanalobanjipustosamoakopodlobanjomgustonije nesrećanesreća štaje nana lobanjilobanji pustosamo akoako jeje podpod lobanjomlobanjom gustonije nesreća štanesreća šta ješta je naje na lobanjina lobanji pustosamo ako jeako je podje pod lobanjompod lobanjom gustonije nesreća šta jenesreća šta je našta je na lobanjije na lobanji pustosamo ako je podako je pod lobanjomje pod lobanjom gustonije nesreća šta je nanesreća šta je na lobanjišta je na lobanji pustosamo ako je pod lobanjomako je pod lobanjom gusto