Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.


nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
lav tolstojnijenevernikonajkojineverujeonotoverujusviokonjeganegopravikomisligovoridaverujenije neverniknevernik onajonaj kojikoji nene verujeveruje uu onoono štošto verujuveruju svisvi okooko njeganego jeje negonego jeje pravipravi neverniknevernik onajonaj koko mislimisli ii govorigovori dada verujeveruje uu onoono uu štošto nene verujenije nevernik onajnevernik onaj kojionaj koji nekoji ne verujene veruje uveruje u onou ono štoono što verujušto veruju sviveruju svi okosvi oko njeganego je negoje nego jenego je pravije pravi nevernikpravi nevernik onajnevernik onaj koonaj ko misliko misli imisli i govorii govori dagovori da verujeda veruje uveruje u onou ono uono u štou što nešto ne veruje

Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem. -Engleske poslovice
ne-veruje-onaj-koji-ne-ivi-u-skladu-svojim-uverenjem
Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. -Monteskje
ni-u-se-tako-vrsto-ne-veruje-kao-u-ono-to-se-najmanje-zna
U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica. -Jovan Dučić
u-najveem-broju-sluajeva-ljubomoran-ovek-to-onaj-koji-veruje-da-ena-jaa-od-njega-i-da-joj-on-nije-dovoljan-stoga-ljubomora-samo-jedan-strah-a