Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.


nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba
nijeproblemtaradinegokakoradikadashvationotosadaneshvatapostaćezrelaosobanije problemproblem štašta radišradiš negonego kakokako radiškada shvatišshvatiš onoono štošto sadasada nene shvatašshvataš postaćešpostaćeš zrelazrela osobanije problem štaproblem šta radiššta radiš negoradiš nego kakonego kako radiškada shvatiš onoshvatiš ono štoono što sadašto sada nesada ne shvatašne shvataš postaćešshvataš postaćeš zrelapostaćeš zrela osobanije problem šta radišproblem šta radiš negošta radiš nego kakoradiš nego kako radiškada shvatiš ono štoshvatiš ono što sadaono što sada nešto sada ne shvatašsada ne shvataš postaćešne shvataš postaćeš zrelashvataš postaćeš zrela osobanije problem šta radiš negoproblem šta radiš nego kakošta radiš nego kako radiškada shvatiš ono što sadashvatiš ono što sada neono što sada ne shvataššto sada ne shvataš postaćešsada ne shvataš postaćeš zrelane shvataš postaćeš zrela osoba

Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima -Majka Tereza
nije-vano-koliko-radi-ve-vano-koliko-ljubavi-unosi-u-ono-to-radi-i-koliko-to-daruje-drugima
Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe. -Konfučije
kada-radi-za-druge-radi-tako-posveeno-kao-da-radi-za-sebe
Jedini problem kad ne radiš ništa je taj što ne znaš kad si gotov..
jedini-problem-kad-ne-radi-taj-to-ne-zna-kad-gotov
Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.
kad-god-ne-zna-da-radi-sobom-opusti-se