Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.


nije-se-udala-udali-su-nekoliko-dana-prije-moga-dolaska-da-sam-manje-spavao-da-sam-i-nou-putovao-da-bilo-manje-umora-da-su-bile-manje-ravnice-i-a
meša selimovićnijeseudalaudalisunekolikodanaprijemogadolaskadasammanjespavaodanoćuputovaobiloumorabileravnicenižabrdakojatrebalopregazitidoaobihnavrijemeonanebijamoždaotiaoizselanije sese udalaudali susu jenekoliko danadana prijeprije mogamoga dolaskada samsam manjemanje spavaoda samsam ii noćunoću putovaoda jeje bilobilo manjemanje umorada susu bilebile manjemanje ravniceravnice ii nižaniža brdabrda kojakoja jeje trebalotrebalo pregazitidošao bihbih nana vrijemeona sese nene bibi udalaja moždamožda nene bihbih otišaootišao iziz selanije se udalaudali su jenekoliko dana prijedana prije mogaprije moga dolaskada sam manjesam manje spavaoda sam isam i noćui noću putovaoda je biloje bilo manjebilo manje umorada su bilesu bile manjebile manje ravnicemanje ravnice iravnice i nižai niža brdaniža brda kojabrda koja jekoja je trebaloje trebalo pregazitidošao bih nabih na vrijemeona se nese ne bine bi udalaa ja moždaja možda nemožda ne bihne bih otišaobih otišao izotišao iz sela

Ona se, slučajno, udala 18. maja 1980. Da se udala za mene, verojatno bih, kao pravi muž, ponekad i zaboravio taj datum. Ovako, zapamtio sam ga zauvek. -Đorđe Balašević
ona-se-sluajno-udala-18-maja-1980-da-se-udala-za-mene-verojatno-bih-kao-pravi-mu-ponekad-i-zaboravio-taj-datum-ovako-zapamtio-sam-ga-zauvek
Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više. -Erma Bombek
kada-bih-se-ponovo-rodila-priala-bih-mnogo-manje-a-sluala-mnogo-vie
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Što žena više vrišti noću, to manje galami danju
to-ena-vie-vriti-nou-to-manje-galami-danju