Nije sreća za ljude ni telo ni novac, nego čestitost i razumnost.


nije-srea-za-ljude-telo-novac-nego-estitost-i-razumnost
demokritnijesrećazaljudetelonovacnegočestitostrazumnostnije srećasreća zaza ljudeljude nini telotelo nini novacnego čestitostčestitost ii razumnostnije sreća zasreća za ljudeza ljude niljude ni teloni telo nitelo ni novacnego čestitost ičestitost i razumnostnije sreća za ljudesreća za ljude niza ljude ni teloljude ni telo nini telo ni novacnego čestitost i razumnostnije sreća za ljude nisreća za ljude ni teloza ljude ni telo niljude ni telo ni novac

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voleti-drugog-to-srea
Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voljeti-drugog-to-srea
Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo. -Seneka
nakazno-telo-ne-unakazuje-duh-ali-lepota-e-krasi-telo
Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-se-treba-vie-brinuti-za-u-nego-za-telo
Čovek treba više da brine za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-treba-vie-da-brine-za-u-nego-za-telo
Porazno je kad u životu pojedinca pre klone duh nego telo. -Ciceron
porazno-kad-u-ivotu-pojedinca-pre-klone-duh-nego-telo