Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.


nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
poslovice korisnikanijesrećanonajkoimasvehoćevievecmalodostamuoglednisenanjegapaćedrugomsvijetuimatitopoželinije srećansrećan onajonaj koko imaima svehoće viševec jeje srećansrećan onajonaj koko imaima malodosta muogledni sese nana njeganjega papa ćešćeš nana drugomdrugom svijetusvijetu imatiimati svesve štošto poželišnije srećan onajsrećan onaj koonaj ko imako ima svesve a hoćea hoće viševec je srećanje srećan onajsrećan onaj koonaj ko imako ima malomalo a dostaa dosta muogledni se nase na njegana njega panjega pa ćešpa ćeš naćeš na drugomna drugom svijetudrugom svijetu imatisvijetu imati sveimati sve štosve što poželiš

Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Nije siromašan onaj koji je zadovoljan onim što ima. -Horacije
nije-siromaan-onaj-koji-zadovoljan-onim-to-ima
Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu