Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka.


nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod
paulo koeljonijesveživotupitanjepoložajakadasevodiljubavnajvećembrojuslučajevatevarijacijedeavajunaprirodannačinbezrazmiljanjakaokodplesnihkorakanije svesve uu životuživotu pitanjepitanje položajapoložaja kadakada sese vodivodi ljubavu najvećemnajvećem brojubroju slučajevaslučajeva svesve tete varijacijevarijacije dešavajudešavaju sese nana prirodanprirodan načinbez razmišljanjakao kodkod plesnihplesnih korakanije sve usve u životuu životu pitanježivotu pitanje položajapitanje položaja kadapoložaja kada sekada se vodise vodi ljubavi u najvećemu najvećem brojunajvećem broju slučajevabroju slučajeva sveslučajeva sve tesve te varijacijete varijacije dešavajuvarijacije dešavaju sedešavaju se nase na prirodanna prirodan načinkao kod plesnihkod plesnih koraka

U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.Vreme je prirodan način da spreči da se sve desi odjednom.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno.Od svih izuma masovne komunikacije do danas slike još uvek govore jezik koji je razumljiv najvećem broju ljudi.Da Srbija nema RTS, kakav god da je, sve ćerke bile bi kao Stoja, a svi sinovi kao zaštićeni svedoci. Nije slučajnost. To je nečiji politički projekat da se sve u Srbiji svede na večne neproduktivne sukobe i iskonski rat našeg Šojića i njihovog sultana Sulejmana.