Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka.


nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod
paulo koeljonijesveživotupitanjepoložajakadasevodiljubavnajvećembrojuslučajevatevarijacijedeavajunaprirodannačinbezrazmiljanjakaokodplesnihkorakanije svesve uu životuživotu pitanjepitanje položajapoložaja kadakada sese vodivodi ljubavu najvećemnajvećem brojubroju slučajevaslučajeva svesve tete varijacijevarijacije dešavajudešavaju sese nana prirodanprirodan načinbez razmišljanjakao kodkod plesnihplesnih korakanije sve usve u životuu životu pitanježivotu pitanje položajapitanje položaja kadapoložaja kada sekada se vodise vodi ljubavi u najvećemu najvećem brojunajvećem broju slučajevabroju slučajeva sveslučajeva sve tesve te varijacijete varijacije dešavajuvarijacije dešavaju sedešavaju se nase na prirodanna prirodan načinkao kod plesnihkod plesnih koraka

U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica. -Jovan Dučić
u-najveem-broju-sluajeva-ljubomoran-ovek-to-onaj-koji-veruje-da-ena-jaa-od-njega-i-da-joj-on-nije-dovoljan-stoga-ljubomora-samo-jedan-strah-a
Vreme je prirodan način da spreči da se sve desi odjednom. -Vudi Alen
vreme-prirodan-nain-da-sprei-da-se-sve-desi-odjednom
Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno. -Đorđe Balašević
nesrena-pa-za-njih-nesreno-sve-to-ne-razumeju-nije-to-bila-nesrena-ljubav-nego-sve-oko-nje-bilo-nesreno
Od svih izuma masovne komunikacije do danas slike još uvek govore jezik koji je razumljiv najvećem broju ljudi. -Volt Dizni
od-svih-izuma-masovne-komunikacije-do-danas-slike-jo-uvek-govore-jezik-koji-razumljiv-najveem-broju-ljudi