Nije teško biti dobar, teško je biti pravedan.


nije-teko-biti-dobar-teko-biti-pravedan
viktor igonijetekobitidobarpravedannije teškoteško bitibiti dobarteško jeje bitibiti pravedannije teško bititeško biti dobarteško je bitije biti pravedannije teško biti dobarteško je biti pravedan

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Danas je teško biti glup jer je konkurencija prevelika!
danas-teko-biti-glup-jer-konkurencija-prevelika