Nije ti svaka bila u rečima. Neka ti je bila i u srcu, ali si ćutao o njoj. Ja znam i ti znaš, da se prave ljubavi ne spominju nikada i nikome.


nije-ti-svaka-bila-u-reima-neka-ti-bila-i-u-srcu-ali-utao-o-njoj-ja-znam-i-ti-zna-da-se-prave-ljubavi-ne-spominju-nikada-i-nikome
Đorđe balaševićnijetisvakabilarečimanekasrcualićutaonjojjaznamznadasepraveljubavinespominjunikadanikomenije titi svakasvaka bilabila uu rečimaneka titi jeje bilabila iu srcuali sisi ćutaoćutao oo njojja znamznam ii titi znašda sese praveprave ljubaviljubavi nene spominjuspominju nikadanikada ii nikomenije ti svakati svaka bilasvaka bila ubila u rečimaneka ti jeti je bilaje bila ibila i ui u srcuali si ćutaosi ćutao oćutao o njojja znam iznam i tii ti znašda se pravese prave ljubaviprave ljubavi neljubavi ne spominjune spominju nikadaspominju nikada inikada i nikomenije ti svaka bilati svaka bila usvaka bila u rečimaneka ti je bilati je bila ije bila i ubila i u srcuali si ćutao osi ćutao o njojja znam i tiznam i ti znašda se prave ljubavise prave ljubavi neprave ljubavi ne spominjuljubavi ne spominju nikadane spominju nikada ispominju nikada i nikomenije ti svaka bila uti svaka bila u rečimaneka ti je bila iti je bila i uje bila i u srcuali si ćutao o njojja znam i ti znašda se prave ljubavi nese prave ljubavi ne spominjuprave ljubavi ne spominju nikadaljubavi ne spominju nikada ine spominju nikada i nikome

Nije bila laka žena, ni pokvarena, ni neverna. To je bila jednostavno zaljubljena žena, ništa posebno.Stvoriti čoveka bila je krasna i dovitljiva zamisao, ali dodati ovcu bila je tautologija.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.