Nijedna devojka ne ulazi u vezu sa lošim dečkom jer je glupa pa ne zna kakav je, već se nada da baš ona može da ga promeni.


nijedna-devojka-ne-ulazi-u-vezu-loim-dekom-jer-glupa-pa-ne-zna-kakav-ve-se-nada-da-ba-ona-moe-da-ga-promeni
nijednadevojkaneulazivezuloimdečkomjerglupapaznakakavvećsenadadabaonamožegapromeninijedna devojkadevojka nene ulaziulazi uu vezuvezu sasa lošimlošim dečkomdečkom jerjer jeje glupaglupa papa nene znazna kakavkakav jeveć sese nadanada dada bašbaš onaona možemože dada gaga promeninijedna devojka nedevojka ne ulazine ulazi uulazi u vezuu vezu savezu sa lošimsa lošim dečkomlošim dečkom jerdečkom jer jejer je glupaje glupa paglupa pa nepa ne znane zna kakavzna kakav jeveć se nadase nada danada da bašda baš onabaš ona možeona može damože da gada ga promeninijedna devojka ne ulazidevojka ne ulazi une ulazi u vezuulazi u vezu sau vezu sa lošimvezu sa lošim dečkomsa lošim dečkom jerlošim dečkom jer jedečkom jer je glupajer je glupa paje glupa pa neglupa pa ne znapa ne zna kakavne zna kakav jeveć se nada dase nada da bašnada da baš onada baš ona možebaš ona može daona može da gamože da ga promeninijedna devojka ne ulazi udevojka ne ulazi u vezune ulazi u vezu saulazi u vezu sa lošimu vezu sa lošim dečkomvezu sa lošim dečkom jersa lošim dečkom jer jelošim dečkom jer je glupadečkom jer je glupa pajer je glupa pa neje glupa pa ne znaglupa pa ne zna kakavpa ne zna kakav jeveć se nada da bašse nada da baš onanada da baš ona možeda baš ona može dabaš ona može da gaona može da ga promeni

Ako devojka stavi vezu na fejsu, a ne pise sa kim, ili je ruzan ili se ona folira. :)
ako-devojka-stavi-vezu-na-fejsu-a-ne-pise-kim-ili-ruzan-ili-se-ona-folira
Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d
Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja. -Čarls Bukovski
prosena-devojka-bi-radije-imala-lepotu-nego-pamet-jer-zna-da-prose-mukarac-bolje-vidi-nego-to-razmilja
Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji. -Francois de La Rochefoucauld
ljubav-kao-i-vatra-ne-moe-postojati-bez-stalnog-podstrijeka-i-ona-umire-im-prestane-da-se-nada-ili-da-se-boji
Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. -Duško Radović
nije-zdrava-ona-pamet-koja-mnogo-zna-a-malo-moe