Nijedna žena nije toliko skupa da je ne bi mogao iskrenom ljubavi kupiti. Ali ni toliko jeftina da se proda za šaku laži.


nijedna-ena-nije-toliko-skupa-da-ne-bi-mogao-iskrenom-ljubavi-kupiti-ali-toliko-jeftina-da-se-proda-za-aku-i
Đorđe balaševićnijednaženanijetolikoskupadanebimogaoiskrenomljubavikupitialijeftinaseprodazaakulažinijedna ženažena nijenije tolikotoliko skupaskupa dada jeje nene bibi mogaomogao iskrenomiskrenom ljubaviljubavi kupitiali nini tolikotoliko jeftinajeftina dada sese prodaproda zaza šakušaku lažinijedna žena niježena nije tolikonije toliko skupatoliko skupa daskupa da jeda je neje ne bine bi mogaobi mogao iskrenommogao iskrenom ljubaviiskrenom ljubavi kupitiali ni tolikoni toliko jeftinatoliko jeftina dajeftina da seda se prodase proda zaproda za šakuza šaku lažinijedna žena nije tolikožena nije toliko skupanije toliko skupa datoliko skupa da jeskupa da je neda je ne bije ne bi mogaone bi mogao iskrenombi mogao iskrenom ljubavimogao iskrenom ljubavi kupitiali ni toliko jeftinani toliko jeftina datoliko jeftina da sejeftina da se prodada se proda zase proda za šakuproda za šaku lažinijedna žena nije toliko skupažena nije toliko skupa danije toliko skupa da jetoliko skupa da je neskupa da je ne bida je ne bi mogaoje ne bi mogao iskrenomne bi mogao iskrenom ljubavibi mogao iskrenom ljubavi kupitiali ni toliko jeftina dani toliko jeftina da setoliko jeftina da se prodajeftina da se proda zada se proda za šakuse proda za šaku laži

Kako to da imamo toliko inteligentne djece, a toliko glupih ljudi?! -Francuske poslovice
kako-to-da-imamo-toliko-inteligentne-djece-a-toliko-glupih-ljudi
Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla. -Žarko Laušević
sve-i-sve-pakosti-sva-nespokojstva-ovog-sveta-dolaze-iz-sumnje-da-nema-sumnje-ne-bi-bilo-toliko-zla
Ovaj film je koštao 31 milion dolara. Sa toliko novca sam mogao izvršiti invaziju na neku zemlju. -Klint Istvud
ovaj-film-kotao-31-milion-dolara-sa-toliko-novca-sam-mogao-izvriti-invaziju-na-neku-zemlju
Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega. -Galileo Galilej
nikada-nisam-upoznao-oveka-toliko-neukog-da-nisam-mogao-nauiti-od-njega