Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa, da nismo svi zajedno.


nijedna-naa-republika-ne-bi-bila-niko-i-da-nismo-svi-zajedno
josip broz titonijednanaarepublikanebibilanikonitadanismosvizajednonijedna našanaša republikarepublika nene bibi bilabila nikoniko ii ništada nismonismo svisvi zajednonijedna naša republikanaša republika nerepublika ne bine bi bilabi bila nikobila niko iniko i ništada nismo svinismo svi zajednonijedna naša republika nenaša republika ne birepublika ne bi bilane bi bila nikobi bila niko ibila niko i ništada nismo svi zajednonijedna naša republika ne binaša republika ne bi bilarepublika ne bi bila nikone bi bila niko ibi bila niko i ništa

Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh. -Henri  Ford
dolaziti-zajedno-poetak-ostati-zajedno-napredak-raditi-zajedno-uspeh