Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.


nijedno-zadovoljstvo-nije-samo-po-sebi-loe-ve-su-loi-naini-putem-kojih-ljudi-dolaze-do-zadovoljstva-koja-time-postaju-bolna-a-ne-sretna
epikurnijednozadovoljstvonijesamoposebiloevećsuloinačiniputemkojihljudidolazedozadovoljstvakojatimepostajubolnanesretnanijedno zadovoljstvozadovoljstvo nijenije samosamo popo sebisebi loševeć susu lošiloši načininačini putemputem kojihkojih ljudiljudi dolazedolaze dodo zadovoljstvakoja timetime postajupostaju bolnane sretnanijedno zadovoljstvo nijezadovoljstvo nije samonije samo posamo po sebipo sebi loševeć su lošisu loši načiniloši načini putemnačini putem kojihputem kojih ljudikojih ljudi dolazeljudi dolaze dodolaze do zadovoljstvakoja time postajutime postaju bolnaa ne sretnanijedno zadovoljstvo nije samozadovoljstvo nije samo ponije samo po sebisamo po sebi loševeć su loši načinisu loši načini putemloši načini putem kojihnačini putem kojih ljudiputem kojih ljudi dolazekojih ljudi dolaze doljudi dolaze do zadovoljstvakoja time postaju bolnanijedno zadovoljstvo nije samo pozadovoljstvo nije samo po sebinije samo po sebi loševeć su loši načini putemsu loši načini putem kojihloši načini putem kojih ljudinačini putem kojih ljudi dolazeputem kojih ljudi dolaze dokojih ljudi dolaze do zadovoljstva

Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo. -Duško Radović
nema-veih-asketa-od-lenjih-ljudi-ega-su-se-sve-oni-odrekli-u-emu-sve-nisu-uestvovali-kakva-su-sve-zadovoljstva-sebi-uskratili-samo-zato-to-ih-mrzelo
Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava. -Epikur
niti-jedno-zadovoljstvo-nije-zlo-ali-stvari-koje-ine-odreena-zadovoljstva-nameu-neprilike-mnogo-puta-vee-od-samih-zadovoljstava
Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše. -Džek London
ivot-nije-samo-imati-dobre-karte-ve-i-dobro-odigrati-ak-i-kad-su-loe