Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...


nikad-me-zapravo-nisi-upoznao-moda-izgledam-slaba-na-tebe-ali-ako-vrsto-odluim-mogu-razbiti-i-ljubav-onda-e-videti-koliko-sam-sposobna-za-sve-pa
nikadmezapravonisiupoznaomoždaizgledamslabanatebealiakočvrstoodlučimmogurazbitiljubavondaćevidetikolikosamsposobnazasvepanikad meme zapravozapravo nisinisi upoznaomožda izgledamizgledam slabaslaba nana tebeali akoako čvrstočvrsto odlučimodlučim mogumogu razbitirazbiti itu ljubavonda ćešćeš videtivideti kolikokoliko samsam sposobnasposobna zaza svepanikad me zapravome zapravo nisizapravo nisi upoznaomožda izgledam slabaizgledam slaba naslaba na tebeali ako čvrstoako čvrsto odlučimčvrsto odlučim moguodlučim mogu razbitimogu razbiti irazbiti i tui tu ljubavonda ćeš videtićeš videti kolikovideti koliko samkoliko sam sposobnasam sposobna zasposobna za sve

I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...
i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti
Možda je ovo čudno, ali samo kada vidite ljude kako su blesavi shvatate koliko ih zapravo volite. -Agata Kristi
moda-ovo-udno-ali-samo-kada-vidite-ljude-kako-su-blesavi-shvatate-koliko-ih-zapravo-volite
Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro. -Bernard Shaw
nikad-ne-odoli-iskuenju-probaj-sve-a-vrsto-zadri-ono-to-dobro