Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.


nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
Španska poslovicanikadnepitajonogakojiprevieimavećtražizakojegznadatepunomduomvolinikad nene pitajpitaj uu onogaonoga kojikoji previšepreviše imaveć tražitraži uu onogaonoga zaza kojegkojeg znašznaš dada tete punompunom dušomdušom volinikad ne pitajne pitaj upitaj u onogau onoga kojionoga koji previšekoji previše imaveć traži utraži u onogau onoga zaonoga za kojegza kojeg znaškojeg znaš daznaš da teda te punomte punom dušompunom dušom volinikad ne pitaj une pitaj u onogapitaj u onoga kojiu onoga koji previšeonoga koji previše imaveć traži u onogatraži u onoga zau onoga za kojegonoga za kojeg znašza kojeg znaš dakojeg znaš da teznaš da te punomda te punom dušomte punom dušom volinikad ne pitaj u onogane pitaj u onoga kojipitaj u onoga koji previšeu onoga koji previše imaveć traži u onoga zatraži u onoga za kojegu onoga za kojeg znašonoga za kojeg znaš daza kojeg znaš da tekojeg znaš da te punomznaš da te punom dušomda te punom dušom voli

Učini to sa dušom punom snova i svetlosti, sa dušom punom dobrote i snage za praštanje. Ako se već desi da padneš ustani! Iznova kreni, iznova počni, ...
uini-to-om-punom-snova-i-svetlosti-om-punom-dobrote-i-snage-za-pratanje-ako-se-ve-desi-da-padne-ustani-iznova-kreni-iznova-po
Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina. -Mahatma Gandi
nenasilje-ne-znai-pokoriti-se-volji-onoga-koji-ti-nanosi-zlo-ve-znai-odmeriti-se-celom-svojom-om-voljom-tiranina
Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže. -Vilijam Šekspir
uspjeh-jedne-ale-i-u-uhu-onoga-koji-slua-a-ne-u-jeziku-onoga-koji-kae
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Kad se dečko napije traži bilo koju – kad se devojka napije traži samo onog kojeg voli :)
kad-se-deko-napije-trai-bilo-koju-kad-se-devojka-napije-trai-samo-onog-kojeg-voli