Nikad ne zamerajte drugima na tome kakvi su nego zahvalite Bogu što Vi niste takvi.


nikad-ne-zamerajte-drugima-na-tome-kakvi-su-nego-zahvalite-bogu-to-vi-niste-takvi
nikadnezamerajtedrugimanatomekakvisunegozahvalitebogutovinistetakvinikad nene zamerajtezamerajte drugimadrugima nana tometome kakvikakvi susu negonego zahvalitezahvalite bogubogu štošto vivi nisteniste takvinikad ne zamerajtene zamerajte drugimazamerajte drugima nadrugima na tomena tome kakvitome kakvi sukakvi su negosu nego zahvalitenego zahvalite boguzahvalite bogu štobogu što višto vi nistevi niste takvinikad ne zamerajte drugimane zamerajte drugima nazamerajte drugima na tomedrugima na tome kakvina tome kakvi sutome kakvi su negokakvi su nego zahvalitesu nego zahvalite bogunego zahvalite bogu štozahvalite bogu što vibogu što vi nistešto vi niste takvinikad ne zamerajte drugima nane zamerajte drugima na tomezamerajte drugima na tome kakvidrugima na tome kakvi suna tome kakvi su negotome kakvi su nego zahvalitekakvi su nego zahvalite bogusu nego zahvalite bogu štonego zahvalite bogu što vizahvalite bogu što vi nistebogu što vi niste takvi

Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo. -Viktor Igo
najvea-srea-u-ivotu-uverenost-da-smo-voljeni-voljeni-zbog-toga-kakvi-jesmo-ili-jo-vie-usprkos-tome-kakvi-jesmo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi. -Dogen
uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako
Za sve što niste mogli recite da niste hteli. -Duško Radović
za-sve-to-niste-mogli-recite-da-niste-hteli