Nikad nećemo uspeti da objasnimo ni sebi ni drugima šta nas je toliko vezalo.


nikad-neemo-uspeti-da-objasnimo-sebi-drugima-nas-toliko-vezalo
nikadnećemouspetidaobjasnimosebidrugimatanastolikovezalonikad nećemonećemo uspetiuspeti dada objasnimoobjasnimo nini sebisebi nini drugimadrugima štašta nasnas jeje tolikotoliko vezalonikad nećemo uspetinećemo uspeti dauspeti da objasnimoda objasnimo niobjasnimo ni sebini sebi nisebi ni drugimani drugima štadrugima šta nasšta nas jenas je tolikoje toliko vezalonikad nećemo uspeti danećemo uspeti da objasnimouspeti da objasnimo nida objasnimo ni sebiobjasnimo ni sebi nini sebi ni drugimasebi ni drugima štani drugima šta nasdrugima šta nas ješta nas je tolikonas je toliko vezalonikad nećemo uspeti da objasnimonećemo uspeti da objasnimo niuspeti da objasnimo ni sebida objasnimo ni sebi niobjasnimo ni sebi ni drugimani sebi ni drugima štasebi ni drugima šta nasni drugima šta nas jedrugima šta nas je tolikošta nas je toliko vezalo

Svuda oko nas toliko je seksa da većina muškaraca ne zna šta bi s njim započela. -Ža Ža Gabor
svuda-oko-nas-toliko-seksa-da-veina-mukaraca-ne-zna-bi-s-njim-zapoela
Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki. -Miroslav Mika Antić
sve-samo-toliko-veliko-koliko-smo-mi-mali-u-sebi-i-sve-toliko-malo-koliko-smo-mi-u-sebi-veliki
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
Nikad ne zamerajte drugima na tome kakvi su nego zahvalite Bogu što Vi niste takvi.
nikad-ne-zamerajte-drugima-na-tome-kakvi-su-nego-zahvalite-bogu-to-vi-niste-takvi
koliko god se trudio nikada neces uspeti,potrebno je samo malo da bi moju ljubav dobiti,ne krivi sebe jer neces uspeti mene nikad neces osvoiti:-(…
koliko-god-se-trudio-nikada-neces-uspetipotrebno-samo-malo-da-bi-moju-ljubav-dobitine-krivi-sebe-jer-neces-uspeti-mene-nikad-neces-osvoiti